Aizpildi līgumu tiešsaistē

PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS LĪGUMS Nr.

Rīgā, 2022. gada 17. martā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Puto franšīze", reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru 50203030181, juridiskā adrese Cidoniju 6, Dreiliņi, Ropažu nov., Stopiņu pagasts., LV-2130, kuras vārdā uz statūtu pamata rīkojas tās valdes loceklis Ūdo Oga (turpmāk - PUTO), no vienas puses

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "

[Aizpildiet zemāk uzņēmuma nosaukumu]
", reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar vienoto reģistrācijas numuru
[Aizpildiet zemāk uzņēmuma reģistrācijas numuru]
juridiskā adrese
[Aizpildiet zemāk uzņēmuma juridisko adresi]
, kuras vārdā rīkojas (
[Aizpildiet zemāk līdzēja nosaukumu]
), (turpmāk saukts – Klients), no otras puses, PUTO un Klients kopā un katrs atsevišķi turpmāk – Līdzēji, izsakot savu brīvu gribu, noslēdza sekojoša satura līgumu (turpmāk – Līgums):

I. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI.

Automazgātava – PUTO tīklā ietilpstošas automazgātavas, kas ir pilnvarotas sniegt Pakalpojumu, izmantojot Magnētisko karti. PUTO tīklā ietilpstošo Automazgātavu pilns saraksts ir pieejams www.puto.lv.

Klienta konts – Klientam piesaistīts konts PUTO vienotajā sistēmā, kurš tiek izmantots norēķinu veikšanai un uzskaitei.

Magnētiskā karte – PUTO izsniegta plastiska magnētiskā identifikācijas karte, kuru Klients uzrāda Automazgātavā un kura dod tiesības saņemt Pakalpojumu, neveicot par to samaksu uz vietas Automazgātavā.

Magnētiskās kartes lietotājs – persona/-s, kurām Klients ir piešķīris tiesības Klienta vārdā lietot Magnētisko karti un saņemt Pakalpojumu Automazgātavā.

Operāciju reģistrs – PUTO sistēmā vesta uzskaite par Klienta Magnētiskās kartes izmantošanu Automazgātavās, uzskaitot Automazgātavas, kurās Pakalpojums izmantots, sniegto Pakalpojumu, sniegšanas laiku un tā ilgumu.

Pakalpojums – automobiļu mazgāšanas pakalpojumu sniegšana Klientam PUTO tīklā ietilpstošajās Automazgātavās, izmantojot PUTO izsniegtu Magnētisko karti.

II. LĪGUMA PRIEKŠMETS.

2.1. PUTO nodrošina Klientam Pakalpojumu saņemšanu Automazgātavās, izmantojot PUTO izsniegtu Magnētisko karti, un Klients apņemas pilnā apmērā un laicīgi samaksāt PUTO par nodrošinātajiem Pakalpojumiem saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

2.2. PUTO nodrošina norēķinu uzskaiti un apstrādi par Klienta saņemtajiem Pakalpojumiem Automazgātavās.

2.3. Klientam pēc Pakalpojuma saņemšanas kādā no Automazgātavām mēneša beigās tiek nosūtīts rēķins uz e-pastu

[Aizpildiet zemāk epastu]
, kurā tiek norādīta konkrētajā mēnesī sniegto Pakalpojumu maksa un Magnētiskās kartes numurs.

2.4. Ja Klients nepiekrīt rēķinā norādītajai informācijai par sniegto Pakalpojumu, Klientam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā no rēķina saņemšanas brīža nosūtīt no šī Līguma 2.3.punktā minētās e-pasta adreses PUTO rakstisku pretenziju uz e-pasta adresi: info@puto.lv. PUTO izskata Klienta pretenzijas 5 (piecu) darba dienu laikā, sniedzot elektronisku atbildi uz Klienta šī Līguma 2.3.punktā norādīto e-pasta adresi.

III. PAKALPOJUMA SAŅEMŠANA.

3.1. Klientam ir tiesības saņemt Pakalpojumu jebkurā no Automazgātavām, izmantojot Magnētisko karti. Klients norēķinās ar PUTO par saņemtajiem Pakalpojumiem šī Līguma IV nodaļā norādītajā kārtībā.

3.2. Klients tā valdījumā esošās Magnētiskās kartes ir tiesīgs nodot personai (-ām), kura (-as) ir pilnvarota (-as) no Klienta puses saņemt Pakalpojumus. Nodošana apliecina, ka šīs personas ir pilnvarotas saņemt Pakalpojumus un uzņemties no šī Līguma izrietošās saistības Klienta vārdā. PUTO un Automazgātavām nav pienākuma pārliecināties par Klienta pilnvaroto personu tiesībām lietot Magnētiskās kartes. Magnētiskās kartes izmantošana Automazgātavā pilnībā apliecina Klienta pilnvaroto personu tiesības saņemt Pakalpojumu.

3.3. Visas attiecības starp Klientu un Klienta pilnvarotajām personām tiek risinātas bez PUTO iesaistes.

3.4. Magnētiskās kartes lietotājs, lai iegādātos Pakalpojumu konkrētajā Automazgātavā, lieto Magnētisko karti. Ar savu rīcību Magnētiskās kartes lietotājs ir neatsaucami apliecinājis piekrišanu saņemt Pakalpojumu Automazgātavā.

3.5. Klientam, Magnētiskās kartes nozaudēšanas gadījumā, ir pienākums nekavējoties:

3.5.1. informēt PUTO par nozaudēšanas gadījumu, ja nozaudēta ir Magnētiskā karte, sūtot elektronisku pieprasījumu uz PUTO e-pasta adresi, kas minēta šī Līguma 2.4.punktā, un bloķēt Magnētisko karti, lai ierobežotu turpmākos zaudējumus. PUTO var bloķēt Magnētisko karti tikai pēc Klienta rakstiska elektroniska pieprasījuma saņemšanas. PUTO bloķē Magnētisko karti ne vēlāk kā 6 (sešu) stundu laikā no Klienta rakstveida pieprasījuma saņemšanas brīža. PUTO neuzņemas atbildību par Magnētiskās kartes bloķēšanu pirms minētā 6 (sešu) stundu perioda un Klientam radītajiem zaudējumiem saistībā ar Magnētiskās kartes bloķēšanu. Visi Pakalpojumi, kas tiek saņemti iepriekš minētajā bloķēšanas termiņā, tiek uzskatīti par iegādātiem un saņemtiem no Klienta puses, un Klientam ir pienākums tos apmaksāt.

3.6. Klients ar savu parakstu uz šī Līguma apliecina, ka viņam ir zināma Pakalpojumu saņemšanas kārtība Automazgātavā, un Klients apņemas nodrošināt, lai to zinātu un ievērotu Magnētiskās kartes lietotāji.

3.7. Pakalpojuma iegāde tiek atteikta, ja Klients sasniedz šajā Līgumā minēto kredītlimita summu.

IV. PAKALPOJUMA CENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA.

4.1. Pakalpojuma maksa katrā atsevišķā gadījumā tiek aprēķināta par pamatu ņemot Automazgātavas sniegtā Pakalpojuma ilgumu, kas tiek patērēts konkrētā Klienta transporta līdzekļa mazgāšanas procesa ietvaros. Informācija par aktuālo pakalpojuma cenu pieejama uzņēmuma mājas lapā: PUTO.LV.

4.2. Magnētiskās kartes izsniedz bez maksas.

4.3. PUTO piešķir Klientam ikmēneša kredītlimitu 50 ,- EUR apmērā uz vienu karti. Paredzot tiesības Klientam par Pakalpojumu saņemšanu Automazgātavās norēķināties izmantojot pēcapmaksu, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Ja tiek sasniegts norādītais kredītlimits, Klientam ir pienākums nekavējoties iemaksāt naudas līdzekļus PUTO rēķinā norādītajā norēķinu kontā. Ja sasniedzot kredītlimitu Klients neveic naudas līdzekļu iemaksu PUTO rēķinos norādītajā norēķinu kontā, tad Klientam Pakalpojuma iegāde Automazgātavās tiek liegta līdz brīdim, kad Klienta kontā ir pieejami naudas līdzekļi.

4.4. Par saņemto Pakalpojumu Klients veic norēķinus ar PUTO sekojošā kārtībā:

4.4.1. Klients par saņemto Pakalpojumu norēķinās ar PUTO vienu reizi mēnesī, veicot PUTO izstādīto rēķinu apmaksu.

4.4.2. Klientam līdz nākamā mēneša 10. datumam, bet, ja minētais datums iekrīt brīvdienā vai svētku dienā, tad nākamajā darba dienā, tiek piestādīts elektronisks rēķins Euro (EUR), uz Klienta elektroniskā pasta adresi:

[Aizpildiet zemāk epastu]
par iepriekšējā mēnesī saņemtajiem Pakalpojumiem.

4.4.3. Rēķinā tiek ietverts kopējais saņemto Pakalpojumu daudzums un summa. Nepieciešamības gadījumā pēc rakstiska pieprasījuma var tikt nosūtīts uz Klienta e-pastu Operāciju reģistrs.

4.4.4. Ja Klients nav saņēmis tekošo rēķinu, tad tam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, paziņot par to PUTO. Ja Klients noteiktajā termiņā nepaziņo par tekošā rēķina nesaņemšanu, uzskatāms, ka tas rēķinu ir saņēmis. Rēķina nesaņemšana neatbrīvo Klientu no pienākuma veikt rēķina apmaksu un apmaksas nokavējuma sekām.

4.4.5. Klientam ir pienākums apmaksāt PUTO rēķinu 10 (Desmit) dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, ieskaitot naudas līdzekļus PUTO rēķinā norādītājā norēķinu kontā.

4.4.6. Par rēķina apmaksas dienu ir uzskatāma diena, kad naudas līdzekļi ir ienākuši PUTO rēķinā norādītajā norēķinu kontā.

4.5. PUTO ir tiesības bez brīdinājuma bloķēt Klientam izsniegtās Magnētiskās kartes, nesniedzot Pakalpojumu, ja Klients kavē kāda no PUTO izstādītajiem rēķiniem apmaksu ilgāk kā par 10 (desmit) dienām un nenovērš šādu pārkāpumu 5 (piecu) dienu laikā no PUTO elektroniska atgādinājuma nosūtīšanas dienas uz šī Līguma 4.4.2.punktā norādīto e-pasta adresi vai Klients sasniedz kredītlimitu, saskaņā ar šī Līguma 3.7.punktu.

4.6. Ja Klients 4 (četras) reizes ir kavējis tekošo rēķinu apmaksas termiņu un/vai ir bloķētas Magnētiskās kartes saistībā ar maksājumu kavējumiem, PUTO ir tiesības vienpusēji atkāpties no šī Līguma, informējot par to rakstiski Klientu.

4.7. Ja PUTO rīcībā ir nonākusi jebkāda informācija par Klienta finansiāla rakstura vai jebkāda cita veida problēmu esamību un Klients, lai norēķinātos par Pakalpojumu, izmanto PUTO piešķirto kredītlimitu, PUTO ir tiesīgs bezstrīdus kārtā bloķēt Magnētiskās kartes. PUTO ir pienākums tādā gadījumā informēt Klientu 12 (divpadsmit) stundas pirms Magnētisko karšu bloķēšanas. Klientam nav tiesību pieprasīt no PUTO un PUTO nav pienākuma sniegt skaidrojumu par bloķēšanas iemesliem.

V. LĪDZĒJU ATBILDĪBA.

5.1. Klients ir pilnā apmērā tieši atbildīgs par Magnētiskās kartes lietotāja rīcību un nodarītajiem zaudējumiem PUTO, kā arī par to, lai Magnētiskās kartes lietotāji ievērotu šī Līguma nosacījumus.

5.2. Ja Klients nokavē Līgumā noteiktos maksājumus, tad Klients maksā PUTO par katru nokavēto maksājuma dienu nokavējuma procentus 0,2% (nulle komats divi) procentu apmērā no laikā nesamaksātās summas par katru kavējuma dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo no Līguma saistību izpildes. Vispirms tiek dzēsts uzkrāto nokavējuma procentu apmērs, tad attiecīgi kavēto maksājumu kopsumma par Pakalpojumu sniegšanu.

VI. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN LĪGUMA IZBEIGŠANA.

6.1. Līgums stājas spēkā tā noslēgšanas dienā un ir spēkā līdz Līdzēju noteikto saistību pilnīgai izpildei. Līgums noslēgts bez termiņa ierobežojuma.

6.2. Līdzējiem ir tiesības rakstiski vienoties par šī Līguma izbeigšanu.

6.3. Līgumu var pārtraukt, ja viens Līdzējs par to 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski paziņo otram Līdzējam. Līguma pārtraukšanas dienā tiek bloķētas visas izsniegtās Magnētiskās kartes.

6.4. PUTO ir tiesības nekavējoties atkāpties no Līguma, ja Klients pārkāpj šī Līguma noteikumus un nenovērš pārkāpumu 5 (piecu) dienu laikā no PUTO elektroniska paziņojuma nosūtīšanas dienas uz šī Līguma 4.4.2.punktā norādīto e-pasta adresi, kā arī šī Līguma 4.7.punktā minētajā gadījumā.

VII. PĀRĒJIE NOSACĪJUMI.

7.1. Visa informācija, kas iekļauta šajā Līgumā vai ko kāds no Līdzējiem uzzinājis šī Līguma noslēgšanas procesā, ir stingri konfidenciāla.

7.2. No šī Līguma izrietošie strīdi Līdzēju starpā tiks izšķirti pēc piekritības Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

7.3. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros katram Līdzējam izsniegts pa vienam Līguma eksemplāram, ar vienādu juridisko spēku.

IX. LĪDZĒJI.

PUTO:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Puto franšīze”

Reģ. nr. 50203030181

PVN/Nod. Nr. LV50203030181

Juridiskā adrese: Cidoniju 6, Dreiliņi, Ropažu nov., Stopiņu pag., LV-2130

LV-2130

Banka: AS Luminor Banka

Konta numurs: LV29 RIKO 0002 9302 2941 8

Kods: RIKOLV2X

Tālrunis. +37125748748

E-pasts: info@puto.lv

Klients:

PUTO pilnvarotā persona:

Vārds, Uzvārds

Klienta pilnvarotā persona: